TRYK HER FOR VEJLEDNING
Tryk + eller - for ændring Hold mus henover tekst   for forklaring på indtastning
Forudsætning
Priser
Beregninger
Fabriksomkostningerne omfatter udstyr, løn og energi. Når der saftpresses indgår dette i denne post. Totale fabriksomk. kr/ha
Markens udbytte målt i fe om året. Udbyttet kan afhænge af det valgte antal slet
FE/ha/år
Råvarepris for proteinprodukt
til salg til fx en foderstof
forslag:
Traditionel 2, 5 kr/kg
GMO 3,5 kr/kg
Økologisk 5 kr/kg
Proteinpris kr/kg 
Kg Friskmasse beregnet ud fra kg tørstof og tørstof %
Kg FM/ha
Angiv forventet kg tørstof til en foderenhed
KgTS/fe
En lille procentdel 1 - 5 % vil snart kunne anvendes til human protein med en højere pris.
Feltet er ikke relevant lige nu
Protein til human %
Udbytte pr slæt
kg FM i gennemsnit af alle slet

Kg FM/slet
Angiv det årlige antal høstslæt fra 3 - 5 slæt
Antal slæt
Råvareprisen for human protein antages at blive 40 -80 kr/kg, men vi kender pt ikke prisen

Pris human kr/kg
Mængden af brunsaft er beregnet ud fra,at der er ca 54 % brunsaft af den samlede friskmasse

Kg brunsaft/ha
Tørstof mængden er fastlagt af fe og kg TS/fe Har afgrøden en større tørstof% beregnes der en mindre totalmængde kg FM/Ha. Tørstof %
Fiber
En vis % del vil kunne anvendes til fiber
Græspulp til fiber %
Proteinindholdet i pulp
beregnet i %
Protein i pulp % af TS
Afgrødens proteinindhold i % af den totale tørstofmængde.
Bemærk:Proteinindholdet varierer fra 17 - 30 % afhængig af kløverindhold og udviklingstrin. Brug de aktuelle tal for afgrødens proteinindhold.
Proteinindhold %
Prisen på fiber kr/kg kender vi endnu ikke
Pris fiber kr/kg
Kg tørstof/ha er beregnet ud fra det valgte udbytte i FE x kg TS/fe
Kg tørstof/ha
Det økonomiske resultat er beregnet således, at indtægten kommer fra protein og pulp og hvor alle mark- og transportomkostninger er betalt. Omkostninger til omlægning af græsmarkerne er ikke indregnet


RESULTAT - planteavl -
Her vælges afstanden fra gård(mobilt anlæg)til mark. Bemærk at ved øget afstand kan resultatet pludselig varierer meget når der sættes ekstra vogn ind for at opnå den ønskede kapaciet
Afstand mark til gård km
Pris kr/kg for pulp leveret til biogas
Prisen er forskellig om det er øko eller traditionelt
Pulp bio kr/kgTS
Kg protein/ha er beregnet ud fra proteinindhold i % af tørstof. Og når 47 % af proteinet kan udvindes og det indeholder 47 % renprotein bliver der den samme mængde "soya protein" til at sælge
Kg protein/ha
Proteinfabrik ved biogasanlæg eller et flytbart anlæg placeret ved
biogasanlæg.Pulp sælges til biogas.Brunsaft køres tilbage. Alle transport - og høstomkostninger er betalt
1.Levere til fabrik/biogas
kr/ha
Her vælges den aktuelle afstand på landevej fra læssested til proteinfabrikken.
Afstand fabrik km
Den pris som der indgår i beregningerne ved salg af pulp og ved indkøb af den mængde tørstof der indgår i protein og brunsaft

Pulp kvæg kr/kgTS
Mængden af pasta er beregnet ud fra at pastamængden udgør 9 % af den totale friskmængde.

Kg pasta /ha
Mobilpresser placeres på gården eller i marken. Saften køres til fabrik og pulpen sælges som foder enten i wrap eller fra stak. Brunsaften køres tilbage og spredes. Alle transport- og markomkostninger er betalt.
2.Mobil saftpresser
kr/ha
Vælg 1 hvis der køres returlæs og 2 hvis der køres tom den ene vej. Har effekt på transport af græs hvor der er pulp med retur og ved græssaft hvor der er brunsaft retur
Returlæs
Værdi af brunsaft til gødning eller biogas
kr/tons.
Brunsaft  kr/tons
De samlede omkostninger til alm. Ensilering ved det valgte antal slæt. Egne omkostninger kan indregnes ved at regulere i feltet regulerings omk. Værdien 1 svarer til standard værdi og 1.1 svarer til 10 % over og 0,9 svarer til 10 % under
Almindelig ensilering kr/ha
Det økonomiske resultat for kvægbrug er beregnet således at resultatet er den merindtjening der opnås, sammenlignet med almindelig ensilering
RESULTAT - Kvægbrug -
merindtjening
Fabriksanlægget/saftpreserens kapacitet i kg/time
40 tons er en aktuel værdi.
Kapacitet kgFM/time
Her kan omkostningerne til alternativet : almindelig ensilering reguleres +- 30 % til aktuelle forhold. Justeringen virker på feltet til højre

Regulering omk.
Det tørstof som følger med græssaften og går over i brunsaft og proteinpasta mangler hos landmanden.

kg tørstof til indkøb
Frisk græs køres ind på fabrik.
Pulp og brunsaft køres tilbage.
Alle transport- og høstomkostninger er betalt og der er indkøbt det manglende tørstof. Resultatet skal ses i forhold til alm. ensilering
3.Levere til fabrik
kr/ha
Den beregnede kapacitet på opsamleren varierer med afstanden fra gård til mark. Ved 2 km passer det godt sammen.
Opsamler kg/h
Den beregnede mængde pulp der produceres årligt pr ha for hver slæt er det en tredjedel eller fjerdedel afhængig af antal slæt/år

Pulp  kg/ha
Den beregnede mængde grønsaft der presses ud pr hektar årligt.
Brunsaft + proteinpasta
Kg grønsaft/ha
Flytbart anlæg placeres på gården, kun pasta køres til fabrik, pulp og brunsaft bliver på gården. Alle transport- og høstomkostninger er betalt og der er indkøbt det manglende tørstof. Resultatet skal ses i forhold til alm. Ensilering.
4.Mobil fabrik 
kr/ha
Mængden af protein i % er beregnet ud fra den samlede Friskmasse kg FM/Ha og kg Protein/ha
Proteindhold i % af FM 
Den mængde tørstof der er i pulpen, resten er i brunsaft og proteinpasta.

Pulp kg TS
Det beregnede indhold af tørstof i græssaften ud fra de valgte forudsætninger
Tørstof i grønsaft i %
Mobilsaftpresser placeres på gården og kun saften køres væk. Pulpen bliver på gården og brunsaft kommer tilbage. Alle transport- og høstomkostninger er betalt og der er indkøbt det manglende tørstof. Resultatet skal ses i forhold til alm.ensilering
5.Mobil saftpresser 
kr/ha
Kilde: DCA rapport 131     Modellen  er  udarbejdet  af   Mogens Kjeldal  i samarbejde med  Torben Hansen   og  SEGES      
                 
Alle nedenstående værdier indgår i de samlede beregninger         
"Nulstil" Annulerer ændringer og går tilbage til udgangposition
             
Fordeling af mængder Udledt fra DCA rapport 131          
             
Vægtfordeling i %            
Brunsaft Pulp Pasta        
       
Fordeling af tørstof i %            
Brunsaft Pulp Pasta        
       
Fordeling af Protein i %            
Brunsaft Pulp Pasta        
       
             
"soyaprotein" %          
Arbejdsbredde meter Timepriser   kr/time      
Skårlægger
Forfatter:
1 lastbil med 2 sættevogne
Omlæsser
     
Opsamler Opsamlertrans      
Gyllevogn Gyllevogn      
Gyllevogn m3 Skårlægger      
             
Almindelig ensilering:   Arealfaktor      
Rive kr/ha/slet Gyllevogn min      
Finsnitter kr/ha/slet Fyldetid      
traktor+vogn kr/time Tomkørsel      
Hastighed km/h Hastighed km/h      
Skårlægger Gyllevogn vej      
Snittevogn mark Gyllevogn mark      
             
Transport            
Kapacitetsfaktor %
Kapacitetsfaktoren styrer hvornår der indsættes ekstra vogn. Ved 100 % indsættes der ekstra vogn når kapaciten er under fabrikskapaciten
         
Læsstørrelser tons Tidsforbrug minutter      
Snittevogn tons Frisk masse        
Lastbil mark gård Læssetid      
Lastbil mark fabrik Tømmetid      
Lastbil pasta Brunsaft        
Lastbil brun/grønsaft Læssetid      
Traktor+vogn Tømmetid      
Timepriser kr/time Pasta        
Lastbil grønt Læssetid      
Tankvogn Tømmetid      
Snittevogn Snittevogn        
Hastighed km/h tømmetid      
Lastbil Standard alle        
Snittevogn vej Pladstid      
             
Fabriksomkostninger            
             
Flytbar saftpres kr/h
Flytbar saftpresser.
Kr/time
         
Fabrik kr/time
Fabrik
Her skrives timelønnen for fabrikken /mobile anlæg

         
Fabrik energi kr/tons
Tillæg til fabrikspris til at dække energiforbrug hvor bedste bud er omkring 30 kr/tons FM
         
Tørring pasta øre/kg
Tørring af pasta er beregnet til ca 35 øre/kg færdig protein
         
Flytteomk. Kr/ha          
             
    salg/værdi hjemtransport spredning  om-  
Scenarier salg af pulp af brunsaft Brunsaft brunsaft læsning  
Proteinfabrik ved biogasanlæg eller et flytbart anlæg placeret ved
biogasanlæg.Pulp sælges til biogas.Brunsaft køres tilbage. Alle transport - og høstomkostninger er betalt
1.Levere til fabrik/biogas
 
Mobilpresser placeres på gården eller i marken. Saften køres til fabrik og pulpen sælges som foder enten i wrap eller fra stak. Brunsaften køres tilbage og spredes. Alle transport- og markomkostninger er betalt.
2.Mobil saftpresser
 
Frisk græs køres ind på fabrik.
Pulp og brunsaft køres tilbage.
Alle transport- og høstomkostninger er betalt og der er indkøbt det manglende tørstof. Resultatet skal ses i forhold til alm. ensilering
3.Levere til fabrik
 
Flytbart anlæg placeres på gården, kun pasta køres til fabrik, pulp og brunsaft bliver på gården. Alle transport- og høstomkostninger er betalt og der er indkøbt det manglende tørstof. Resultatet skal ses i forhold til alm. Ensilering.
4.Mobil fabrik 
 
Mobilsaftpresser placeres på gården og kun saften køres væk. Pulpen bliver på gården og brunsaft kommer tilbage. Alle transport- og høstomkostninger er betalt og der er indkøbt det manglende tørstof. Resultatet skal ses i forhold til alm.ensilering
5.Mobil saftpresser 
 
             
             
Det produkt som sælges transporteres ikke tilbage og spredes ikke        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  j          
             
             
             
             
             
             
             
             
      .      
                           
                           
TRANSPORTMODELLER                        
Snittevogn                          
kr/Tons  + kr/tons/km                    
Transport med snittevogn                        
kr/Tons  + kr/tons/km                    
Transport med traktorvogn                        
kr/Tons  + kr/tons/km                    
Transport med lastbil mark til gård                        
kr/Tons  + kr/tons/km                    
Transport med lastbil  til fabrik                        
kr/Tons  + kr/tons/km                    
Transport med pasta                        
kr/Tons  + kr/tons/km                    
Transport med brunsaft                        
kr/Tons  + kr/tons/km                    
                           
                           
                           
Transportmodeller                        
Tørstof                        
total                        
kgTS                        
                           
Opsamling og transport med snittevogn   kr/tons + kr/tons/km   ha/time        
Vognstørrelse   tons   Læs/ kgTS/ kgFM/ øre/kg øre/ kr/ kr/    
kg TS/tons grønt kgTS km time time time FM kgTS ha tons    
kgTS/læs   kgTS    
Pris   Kr/time    
Fylde/læssetid min    
Pladstransport min    
Tømmetid   min    
Hastighed GNS. km    
Landevej tur/retur min/km    
Skema start   km    
Interval i skema km    
excl. Vejtransport        
Min/læs   min    
kr/kgTS   kr    
kr/tons   kr    
Incl. Vejtransport        
kr/kgTS/km   kr    
kr/tons/km   kr    
                           
Transport med snittevogn   kr/tons + kr/tons/km              
Vognstørrelse   tons   Læs/ kgTS/ kgFM/ øre/kg øre/ kr/ kr/    
kg TS/tons grønt kgTS km time time time FM kgTS ha tons    
kgTS/læs   kgTS    
Pris   Kr/time    
Fylde/læssetid min    
Pladstransport min    
Tømmetid   min    
Hastighed GNS. km    
Landevej tur/retur min/km    
Skema start   km    
Interval i skema km    
excl. Vejtransport        
Min/læs   min    
kr/kgTS   kr    
kr/tons FM   kr    
Incl. Vejtransport        
kr/kgTS/km   kr    
kr/tons/km   kr    
                           
Transport med traktorvogn   kr/tons + kr/tons/km              
Vognstørrelse   tons   Læs/ kgTS/ kgFM/ øre/kg øre/ kr/ kr/    
kg TS/tons grønt kgTS km time time time FM kgTS ha tons    
kgTS/læs   kgTS    
Pris   Kr/time    
Fylde/læssetid min    
Pladstransport min    
Tømmetid   min    
Hastighed GNS. km    
Landevej tur/retur min/km    
Skema start   km    
Interval i skema km    
excl. Vejtransport        
Min/læs   min    
kr/kg TS   kr    
kr/Tons FM   kr    
Incl. Vejtransport        
kr/kgTS/km   kr    
kr/Tons/km   kr    
                           
Afgrødetransport med lastbil    kr/tons + kr/tons/km              
Vognstørrelse   tons   læs/ kgTS kgFM/ øre/ øre/ kr/ kr/    
kg TS/tons grønt kgTS time /time time kgFM kgTS ha tons    
kgTS/læs   kgTS    
Pris   Kr/time    
Fylde/læssetid min    
Pladstransport min    
Tømmetid   min    
Hastighed GNS. km    
Landevej tur/retur min/km    
Skema start   km    
Interval i skema km    
excl. Vejtransport        
Min/læs   min    
Kr/kgTS   kr    
Kr/Tons FM   kr    
Incl. Vejtransport        
kr/kgTS/km   kr    
kr/tons/km   kr    
                           
Transport med lastbil til fabrik   kr/tons + kr/tons/km retur         uden retur
Vognstørrelse   tons   læs/ kgTS kgFM/ øre/ øre/ kr/ kr/ tons
kg TS/tons grønt kgTS km time /time time kgFM kgTS ha tons kgTS
kgTS/læs   kgTS kgTS
Pris   Kr/time Kr/time
Fylde/læssetid min min
Pladstransport min min
Tømmetid   min min
Hastighed GNS. km km
Landevej tur/retur min/km min/km
Skema start   km 1.0 km
Interval i skema km 2.0 km
excl. Vejtransport        
Min/læs   min min
Kr/kgTS   kr kr
Kr/Tons FM   kr kr
Incl. Vejtransport        
kr/kgTS/km   kr kr
kr/tons/km   kr kr
                           
Transport af pasta kr/tons + kr/tons/km                
Vognstørrelse   tons   læs/ kg TS kg pasta kr/tons kr/ha        
kg TS/tons grønt tons km time /time /time Pasta          
kgTS/læs   kg        
Pris   Kr/time        
Fylde/læssetid min        
Pladstransport min        
Tømmetid   min        
Hastighed GNS. km        
Landevej tur/retur min/km        
Skema start   km        
Interval i skema km        
excl. Vejtransport            
Min/læs   min        
kr/kgTS   kr        
kr/tons Pasta   kr        
Incl. Vejtransport            
kr/kgTS/km   kr        
kr/tons/km   kr        
                           
Transport af brunsaft  kr/tons + kr/tons/km         uden retur      
Vognstørrelse   tons   læs/ kgTS kg saft/ kr/ Kr/ tons    
kg TS/tons grønt kgTS km time /time time tons ha kgTS    
kgTS/læs   kgTS kgTS    
Pris   Kr/time Kr/time    
Fylde/læssetid min min    
Pladstransport min min    
Tømmetid   min min    
Hastighed GNS. km km    
Landevej tur/retur min/km min/km    
Tillæg kr/ton   kr 0.0 kr    
Skema start     0.0      
Interval i skema   2.0      
excl. Vejtransport            
Min/læs   min min    
kr/tons brunsaft kr kr    
Incl. Vejtransport            
               
kr/tons/km   kr kr    
                           
Markarbejde                           
                           
Omlæsning                          
kapacitet                        
timepris                        
hektarpris                        
øre/kgTS                        
                           
Udkørsel brunsaft                        
Timepris  kr/time Timepris kr                
+ tillæg kr/ha  kr/ha m3 pris kr/m3                
+ tillæg kr/m3  kr/m3 m3/time m3                
Afstand km Ha ha                
Vognstørrelse  m3 Kr/ha kr                
Arbejdsbredde  m Tidsforbrug:                    
Fyldetid  min/læs Tømmetid  min                
Tomkørsel i mark/tilkørsel  min/læs min/km min                
Hastighed på vej  km/h Min vej min                
Hastighed i mark  km/h                      
Vending effektivitet I mark % Tid i alt/læs min                
      Kr/m3/km                  
Dosering  tons/ha                      
                           
Flytbar fabrik                          
kapacitet kg FM                      
Pasta kg/time                      
pulp kg/time                      
Brunsaft kg/time                      
                           
Flytbar saftpresser                        
kapacitet kg FM                      
græssaft kg/time                      
pulp kg/time                      
                           
                           
Skårlægger                          
Arbejdsbredde m                      
hastighed  km/h                      
faktor                        
kapacitet ha/h                      
timepris kr/time                      
hektarpris kr/ha                      
                           
Almindelig ensilering pr. slet                      
Skårlægning                      
Snitter                      
Transport                      
Rivning                      
i alt                        
                           
Snittevogn                          
Arbejdsbredde  kg gns/slet                    
Hastighed meter/ha                    
faktor  kg/meter                    
kapacitet meter/min                    
timepris                        
hektarpris                        
kgFM/læs                        
læs/ha                        
meter/læs                        
ha/læs                        
Min/læs